Current location: 首页 >> Research >> Achievement >> Content

2015年发表的论文

Publisher:国重 [Publication time]:2016-01-01 [source]:

2015年发表的论文

 1. Asymmetric synthesis of syn-propargylamines and unsaturated β-amino acids under Brønsted base catalysis.Yingcheng Wang,      Mingjie Mo,      Kongxi Zhu,       Chao Zheng,  Hongbin Zhang,Wei Wang&Zhihui Shao.Nat Commun 2015, DOI: 10.1038/ncomms9544  (IF2015=11.47)

 2. Trapping devices of nematode-trapping fungi: formation, evolution, and genomic perspectives. Hao Su, Yong Zhao, Jing Zhou, Huihua Feng, Dewei Jiang, Ke-Qin Zhang andJinkui Yang.Biol Rev Camb Philos Soc2015,doi: 10.1111/brv.12233. (IF2015=9.67)

 3. Molecular mechanisms of nematode-nematophagous microbe interactions: basis for biological control of plant-parasitic nematodes. Juan Li,Chenggang Zou,Jianping Xu,Xinglai Ji, Xuemei Niu, Jinkui Yang, Xiaowei Huang and Ke-Qin Zhang.Annu Rev Phytopathol 2015; 53: 67-95.  (IF2015=9.620)

 4. DoGSD: the dog and wolf genome SNP database. Bing Bai, Wen-Ming Zhao, Bi-Xia Tang,Yan-Qing Wang, Lu Wang, Zhang Zhang, He-Chuan Yang, Yan-Hu Liu, Jun-Wei Zhu, David M. Irwin, Guo-Dong Wang and Ya-Ping Zhang.Nucleic Acids Res2015; 43:D777-83  (IF2015=9.112)

   

         9>IF>5  (9)

 1. Unfolded Protein Response in C. elegans during Pseudomonas aeruginosa Infection.Li-Li Dai., Jin-Xia Gao, Cheng-Gang Zou, Yi-Cheng Ma, Ke-Qin Zhang.PLoS Pathog2015;11: e1004606 (IF2015=7.56)

 2. Copper catalyzed sequential arylation oxidative dimerization of o-haloanilides: synthesis of dimeric HPI alkaloids. Xianfu Shen,Yongyun Zhou,Yongkai Xi,Jingfeng Zhao and Hongbin Zhang. Chem Commun 2015; 51: 14873-1487  (IF2015=6.7)

 3. Dual β-cyclodextrin functionalized Au@SiC nanohybrids for the electrochemical determination of tadalafil in the presence of acetonitrile. Long Yang, Hui Zhao, Can-Peng Lia, Shuangmei Fana, Bingchan Lia.BiosensBioelectron 2015; 64: 126-130  (IF2015=6.409)

 4. New duclauxamide from Penicillium manginii YIM PH30375 and structure revision of the duclauxin family. Pei Cao, Jing Yang, Cui-Ping Miao, Yijun Yan, Ya-Tuan Ma, Xiao-Nian Li, Li-Xing Zhao, and Sheng-Xiong Huang. Org Lett 2015;17(5):1146-9  (IF2015=6.324)

 5. Total Synthesis of Codeine. Qilin Li,Hongbin Zhang. Chem Eur J 2015; 21: 16379 – 16382  (IF2015=5.6)

 6. Systematic analyses reveal uniqueness and origin of the CFEM domain in fungi. Zhen-Na Zhang, Qin-Yi Wu, Gui-Zhi Zhang, Yue-Yan Zhu, Robert W. Murphy, Zhen Liu & Cheng-Gang Zou. Sci Rep 2015;5:13032  (IF2015=5.58)

 7. Synthesis and antitumor activity of novel N-substituted carbazole imidazolium salt derivatives. Lan-Xiang Liu, Xue-Quan Wang, Bei Zhou, Li-Juan Yang, Yan Li, Hong-Bin Zhang & Xiao-Dong Yang. Sci Rep2015; 5:13101  (IF2015=5.58)

 8. Microbial community and removal of nitrogen via the addition of a carrier in a pilot-scale duckweed. Yonggui Zhao,Yang Fang,Yanling Jin,Jun Huang,Xinrong Ma, Kaize He,Zhiming He,Feng Wang,Hai Zhao.Biores Technol2014; 179: 549-558 (IF2015=5.039)

 9. Identification of PSEN1 mutations p.M233L and p.R352C in Han Chinese families with early-onset familial Alzheimer's disease. Hong-Yan Jiang,Guo-Dong Li,Shao-Xing Dai,Rui Bi,Deng-Feng Zhang,Zong-Fang Li, Xiu-Feng Xu, Tai-Cheng Zhou, Li Yu, Yong-Gang Yao.Neurobiol Aging2015; 36(3):1602.e3-6 (IF2015=5.013)

   

  IF <5 (68)

 10. Catalytic asymmetric construction of vicinal tetrasubstituted stereocenters by the Mannich reaction of linear αsubstituted monothiomalonates with isatin NBoc ketimines. Teng Liu, Weiwei Liu, Xiaonian Li, Fangzhi Peng, and Zhihui Shao. J Org Chem 2015; 80: 4950  (IF2015=4.721)

 11. Characterization and evaluation of antimicrobial and cytotoxic effects of Streptomyces sp. HUST012 isolated from medicinal plant Dracaena cochinchinensis Lour. Thi-Nhan Khieu,Min-Jiao Liu,Salam Nimaichand,Ngoc-Tung Quach,Son Chu-Ky,Quyet-Tien Phi,Thu-Trang Vu,Tien-Dat Nguyen,Zhi Xiong,Deene M.Prabhu and Wen-Jun Li.Front Microbiol2015; doi: 10.3389/fmicb.2015.00574  (IF2015=3.941)

 12. Immunosensor for prostate-specific antigen using Au/Pd@flower-like SnO2 as platform and Au@mesoporous carbon as signal amplification. Long Yang,Hui Zhao,Guogang Deng,Xin Ran,Yucong Li,Xiaoguang Xie and Can-Peng Li,RSC Advance2015; 5: 74046  (IF2015=3.84)

 13. Synthesis and antitumor activity of novel 2-substituted indoline imidazolium salt derivatives. Xiao-Liang Xu,Chun-Lei Yu,Wen Chen,Ying-Chao Li,Li-Juan Yang,Yan Li, Hong-Bin Zhang and Xiao-Dong Yang. Org Biomol Chem 2015; 13: 1550–1557 (IF2015=3.7)

 14. Reappraising the relationship between mitochondrial DNA variant m.16189T>C and type 2 diabetes mellitus in East Asian population. Zhong, L.; Tang, J.; Kong, Q.-P.; Sun, C.; Zhou, W.-P.; Yang, M.; Yao, Y.-G.; Zhang, Y.-P. Curr Mol Med2014; 14(10):1273-8  (IF2015=3.612)

 15. Allopolyploidization is not so simple: evidence from the origin of the Tribe Cyprinini (Teleostei: Cypriniformes). Ma W, Zhu ZH, Bi XY, Murphy RW, Wang SY, Gao Y, Xiao H  Zhang YP, Luo J. Curr Mol Med2014; 14(10):1331-8 (IF2015=3.612)

 16. Complex Evolutionary Patterns Revealed by Mitochondrial Genomes of the Domestic Horse. Ning T; Li J; Lin K; Xiao H; Wylie S; Hua S; Li H; Zhang, YP. Curr Mol Med2014;14(10):1286-98  (IF2015=3.612)

 17. Nicotine-degrading microorganisms and their potential applications. Jianli Liu, Guanghui Ma, Tao Chen, Ying Hou, Shihua Yang, Ke-Qin Zhang, Jinkui Yang. Appl Microbiol Biotechnol 2015; 99(9):3775-85  (IF2015=3.337)

 18. Engineering of Glarea lozoyensis for the exclusive production of the pneumocandin B0 precursor of the antifungal drug caspofungin acetate. Li Chen, Qun Yue, Yan Li, Xuemei Niu, Meichun Xiang, Wenzhao Wang, Gerald F. Bills, Xingzhong Liu and Zhiqiang An. Appl Environm Microbiol 2015; 81(5):1550-8. (IF2015=3.3)

 19. A proposed adhesin AoMad1 helps nematode-trapping fungus Arthrobotrys oligospora recognizing host signals for life-style switching. Lianming Liang, Renfei Shen, Yuanyuan Mo, Jinkui Yang, Xinglai Ji, Ke-Qin Zhang.Fungal Genet Biol2015; 81:172–181  (IF2015=3.262)

 20. Efficient estimation of mutation rates during individual development by minimization of chi-square. Shi-Meng Ai, Jian-Jun Gao, Shu-Qun Liu, Yun-Xin Fu.Plos One. 2015; 10(8):e0135398  (IF2015=3.234)

 21. Identification of Valid Reference Genes for the Normalization of RT-qPCR Expression Studies in Human Breast Cancer Cell Lines Treated with and without Transient Transfection. Lin-Lin Liu, Hui Zhao, Teng-Fei Ma, Fei Ge, Ce-Shi Chen, and Ya-Ping Zhang.PLoS ONE 2015; 10(1): e0117058.  (IF2015=3.234)

 22. Proteomic Analysis of the Relationship between Metabolism and Nonhost Resistance in Soybean Exposed to Bipolaris maydis. Yumei Dong, Yuan Su, Ping Yu, Min Yang, Shusheng Zhu, Xinyue Mei, Xiahong He, Manhua Pan, Youyong Zhu, Chengyun Li. PLoS One 2015; 10(2): e0141262  (IF2015=3.234)

 23. Autotoxic ginsenosides in the rhizosphere contribute to the replant failure of Panax notoginseng. Min Yang, Xiaodan Zhang, Yanguo Xu, Xinyue Mei, Bingbing Jiang, Jingjing Liao, Zhaobo Yin, Jianfen Zheng, Zhi Zhao, Liming Fan, Xiahong He, Youyong Zhu, Shusheng Zhu. PLoS One 2015; 10(2): e0118555.  (IF2015=3.234)

 24. Identification of glutathione S-tranferase (GST) genes from a dark septate endophytic fungus (Exophiala pisciphila) and their expression patterns under varied metals stress. Mi Shen,DaKe Zhao,QinQiao,LeiLiu,JunLing Wang,GuanHua Cao,Tao Li,ZhiWei Zhao. PLoSOne,2015; 10(4):e0123418  (IF2015=3.234)

 25. Charaterization of field isolates of Magnaporthe oryzae with mating type, DNA fingerprinting, and pathogenicity assay. Jinbin Li, Lin Lu, Yulin Jia,Qun Wang,Yoshimichi Fukuta, Chengyun Li, Plant Dis 2015; onlined  (IF2015=3.02)

 26. First Report of Stem Rot of Konjac Caused by Phytophthora nicotianae in China. M Shao, WF Du, DC Yu, P Du, SJ Ni, YC Xu, and HJ Zhang, Plant Dis 2015;99(2): 283-283  (IF2015=3.02)

 27. The prion protein gene polymorphisms associated with bovine spongiform encephalopathy susceptibility differ significantly between cattle and buffalo. Hui Zhao, Yanli Du, Shunmei Chen, Lili Qing, Xiaoyan Wang, Jingfei Huang, Dongdong Wu,Yaping Zhang. Infect Genet Evol2015; online  (IF2015=3.015)

 28. Asymmetric total synthesis of (-)-stenine. Jingchao Chen, Yan Xie, Jingbo Chen, Hongbin Zhang.Tetrahedron 2015; 71: 3747-3755  (IF2015=3.0)

 29. The role of solvent mobility in protein dynamics. Qiong Yang, Peng Sang & Shu-Qun Liua. J Biomol Struct Dyn 2015; 33 (Suppl 1):100-101.  (IF2015=2.919)

 30. Probing the conformational control mechanism of HIV-1 gp120: a molecular simulation study. Peng Sang & Shu-Qun Liu.J Biomol Struct Dyn 2015; 33 (Suppl 1):125.  (IF2015=2.919)

 31. High Trap Formation and Low Metabolite Production by Disruption of the Polyketide Synthase Gene Involved in the Biosynthesis of Arthrosporols from Nematode-Trapping Fungus Arthrobotrys oligospora. Zi-Fei Xu, Bai-Le Wang, Hong-Kai Sun, Ni Yan, Zhi-Jun Zeng, Ke-Qin Zhang, and Xue-Mei Niu. J Agri Food Chem2015; 63: 9076-9082  (IF2015=2.9)

 32. Yellow Pigment Aurovertins Mediate Interactions between the Pathogenic Fungus Pochonia chlamydosporia and Its Nematode Host. Yan-li Wang, Lin-fang Li, Dong-xian Li, Baile Wang, Keqin Zhang, and Xuemei Niu J Agri Food Chem 2015; 63: 6577-87  (IF2015=2.9)

 33. Subcellular distribution and chemical forms of cadmium in a dark septate endophyte (DSE), Exophiala pisciphila. Fangdong Zhan, Yongmei He, Yuan Li, Tao Li, Yun-Ya Yang, Gurpal S.Toor, Zhiwei Zhao. Environ Sci Pollut Res2015; DOI 10.1007/s11356-015-5012-7  (IF2015=2.828)

 34. Tomitella cavernea sp. nov., an actinomycete isolated from soil. Juan Cheng, Hong-Fei Wang, Li Li, Wei Chen, Yan-Qing Duan, Bao-Ling Duan, Xin-Hua Lu, Yan-Bo Ding,Wen-Jun Li.Int J Syst Evol Microbiol 2014;64(7):2319-23(IF2015=2.798)

 35. Meiothermus terrae sp. nov. isolated from a geothermally heated soil sample.Tian-Tian Yu,Yi-Rui Yin,Yong-Guang Zhang,Ji-Cheng Yao, Hans-Peter Klenk, Hong-Fei Wang, Hong Ming, En-Min Zhou, Wen-Jun Li.Int J Syst Evol Microbiol 2014;64( 3):794-8  (IF2015=2.798)

 36. Pseudonocardia sediminis sp. nov., isolated from a marine sediment. Xiao-Mei Zhang, Xin-Peng Tian, Bing-Bing Liu, Li Li, Zhao Jiang, Dao-Feng Zhang, Si Zhang, Wen-Jun Li.Int J Syst Evol Microbiol 2014;64(Pt 3):745-50 (IF2015=2.798)

 37. Thermus amyloliquefaciens sp. nov., isolated from a hot spring sediment sample. Tian-Tian Yu,Hong Ming,Ji-Cheng Yao,En-Min Zhou,Dong-Jin Park,Wael N. Hozzein, Chang-Jin Kim,Mohammed A. M. Wadaan, Wen-Jun Li.Int J Syst Evol Microbiol 2015;65(8):2491-5  (IF2015=2.798)

 38. Bacillus tianshenii sp. nov., isolated from marine sediment sample. Zhao Jiang, Dao-Feng Zhang, Thi-Nhan Khieu, Chu Ky Son, Xiao-Mei Zhang, Juan Cheng, Xin-Peng Tian, Si Zhang, Wen-Jun Li. Int J Syst Evol Microbiol 2014;64(Pt 6):1998-2002  (IF2015=2.798)

 39. Actinorugaspora endophytica gen. nov., sp. nov., an actinomycete isolated from Daucus carota. Min-Jiao Liu, Wen-Yong Zhu, Jie Li, Guo-Zhen Zhao, Zhi Xiong, Dong-Jin Park, Wael N. Hozzein, Chang-Jin Kim, Wen-Jun.Int J Syst Evol Microbiol 2015;65(8):2562-8  (IF2015=2.798)

 40. Geothermomicrobium terrae gen. nov., sp. nov., a novel member of the family Thermoactinomycetaceae. En-Min Zhou, Tian-Tian Yu, Lan Liu, Hong Ming, Yi-Rui Yin, Lei Dong, Min Tseng, Guo-Xing Nie, Wen-Jun Li. Int J Syst Evol Microbiol 2014;64(Pt 9):998-3004  (IF2015=2.798)

 41. Crenobacter luteus gen. nov., sp. nov., isolated from a hot spring. Lei Dong, Hong Ming, En-Min Zhou, Yi-Rui Yin, Lan Liu, Hui-Geng Feng, Wen-Dong Xian, Guo-Xing Nie, Wen-Jun Li.Int J Syst Evol Microbiol 2015;65(Pt 1):214-9  (IF2015=2.798)

 42. Functional and transcript analysis of a novel metal transporter gene EpNramp from a dark septate endophyte (Exophiala pisciphila).Yun-Fang Wei, Tao Li,Ling-Fei Li, Jun-Ling Wang, Guan-Hua Cao, Zhi-Wei Zhao.Ecotoxicol Environm Safety 2016; 124: 363–368  (IF2015=2.762)

 43. Isolation and characterisation of rhizosphere bacteria active against Meloidogyne incognita, Phytophthora nicotianae and the root knot-black shank complex in tobacco. Huang Y,Ma L,Fang DH,Xi JQ,Zhu ML,Mo MH,Zhang KQ,Ji YP. Pest Manag Sci 2015, 71:415-422  (IF2015=2.694)

 44. Diversity and characterization of Cd-tolerant dark septate endophytes (DSEs) associated with the roots of Nepal alder (Almus nepalensis) in a metal mine tailing of southwest China. Runbing Xu, Tao Li, Hongliang Cui, Junling Wang, Xin Yu, Yanhua Ding, Chaojun Wang, Zhuliang Yang, Zhiwei Zhao.Appl Soil Ecol 2015; 93: 11-18  (IF2015=2.644)

 45. The APSES family proteins in fungi: Characterizations, evolution and functions.Yong Zhao, Hao Su, Jing Zhou, Huihua Feng, Ke-Qin Zhang, Jinkui Yang. Fungal Genet Biol 2015; 81:271-280  (IF2015=2.587)

 46. Diverse strategies conferring extreme cadmium (Cd) tolerance in the dark septate endophyte (DSE), Exophiala pisciphila: evidence from RNA-seq data. Dake Zhao, Tao Li, Mi shen, Junling Wang, Zhiwei Zhao. Microbiol Res, 2015. 170: 27-35  (IF2015=2.561)

 47. A novel role for the alcohol sensitive ring/PHD finger protein Asr1p in regulating cell cycle mediated by septin-dependent assembly in yeast. Wei Zou, Jinyuan Yan, Ninghui Zhao, Shanzhuang Niu, Xiaowei Huang.Biochem Biophys Res Commun 2015; 458(1): 208-213  (IF2015=2.406)

 48. Haladaptatus pallidirubidus sp. nov., a halophilic archaeon isolated from saline soil samples in Yunnan and Xinjiang, China. Bing-Bing Liu, Wan-Yu Zhao, Xiao Chu, Wael N. Hozzein, Deene Manik Prabhu, Mohammed A. M. Wadaan, Shu-Kun Tang, Li-Li Zhang, Wen-Jun Li. Antonie van Leeuwenhoek 2014;106(5):01-10  (IF2015=2.137)

 49. Marinactinospora endophytica sp. nov., isolated from a medicinal plant. Min-Jiao Liu, Thi-Nhan Khieu, Rui Gao, Wael N. Hozzein, Hong-Fei Wang, Wei Yang, Salam Nimaich, Zhi Xiong, Yan-Qing Duan, Wen-Jun Li. .Antonie van Leeuwenhoek 2015;107(6):1577-82  (IF2015=2.137)

 50. Hymenobacter latericoloratus sp. nov. and Hymenobacter luteus sp. nov., isolated from freshwater sed. Lan Liu, En-Min Zhou, Jian-Yu Jiao, Deene Manikprabhu, Hong Ming, Wei-Hong Liu, Wael N. Hozzein, Wen-Sheng Shu, Wen-Jun Li. Antonie van Leeuwenhoek 2015;107(1):165-72  (IF2015=2.137)

 51. Halomonas qiaohouensis sp. nov., isolated from salt mine soil in southwest China. Yong-Xia Wang, Wei Xiao, Ming-Hua Dong, Qin Zhao, Zhi-Ying Li, Yong-Hong Lai, Xiao-Long Cui. Antonie van Leeuwenhoek 2014;106(2):253-60  (IF2015=2.137)

 52. Rhodococcus soli sp. nov., an actinobacterium isolated from soil using a resuscitative technique. Shan-Hui Li, Xiao-Yun Yu, Dong-Jin Park, Wael N. Hozzein, Chang-Jin Kim, Wen-Sheng Shu, Mohammed A. M. Wadaan, Lin-Xian Ding , Wen-Jun Li. Antonie van Leeuwenhoek 2015;107(2):357-66  (IF2015=2.137)

 53. Growth phase-dependent allelopathic effects of cyanobacterial exudates on Potamogeton crispus L. see. Runbing Xu, Sabine Hilt, Ying Pei, Lijuan Yin, Xiaolong Wang, Xuexiu Chang. Hydrobiologia2015; 760(2):1-13  (IF2015=2.212)

 54. Diastaphenazine, a new dimeric phenazine from an endophytic Streptomyces diastaticus subsp. Ardesiac. Yiqing Li, Li Han, He Rong, Liya Li, Lixing Zhao, Longxia Wu, Lihua Xu, Yi Jiang and XueshiHuang. J Antibiot 2015; 68:210-212  (IF2015=2.041)

 55. Streptomyces lushanensis sp. nov., a novel actinomycete with anti-cyanobacterial activity. Bing-Huo Zhang, Juan Cheng, Wei Chen, Han-Quan Li, Jian-Yuan Yang, Dong-Jin Park, Chang-Jin Kim, Rui Shen, Yan-Qin Duan and Wen-Jun Li.J Antibiot 2015;68(1):5-8  (IF2015=2.041)

 56. Proteomic analysis on zoxamide-induced sensitivity changes in Phytophthora cactorum. Xinyue Mei,Min Yang,Bingbing Jiang,Xupo Ding,Weiping Deng,Yumei Dong,Lei Chen,Xili Liu,Shusheng Zhu. Pest Biochem Physiol2015; 123: 9-18 (IF2015=2.014)

 57. Increased polysaccharide production and biosynthetic gene expressions in a submerged culture of Ganoderma lucidum by the overexpression of the homologous a-phosphoglucomutase gene. Jun-Wei Xu, Sen-Lin Ji, Huan-Jun Li, Jiang-Sheng Zhou, Yan-Qing Duan, Li-Zhi Dang, Ming-He Mo. Biop Biosys Engineer 2015; 38:399-405  (IF2015=1.99)

 58. Five New Guaiane Sesquiterpenes from the Endophytic Fungus Xylaria sp. YM 311647 of Azadirachta indi. Rong Huang, Xiao-Song Xie, Xiao-Wei Fang, Kai-Xia Ma andShao-Hua Wu.Chem Biodivers 2015;12(8):1281-6  (IF2015=1.795)

 59. Heterologous expression and characterization of a novel halotolerant, thermostable, and alkali-stabl. Yi-Rui Yin, Feng Zhang, Qing-Wen Hu, Wen-Dong Xian, Wael N. Hozzein, En-Min Zhou, Hong Ming, Guo-Xing Nie, Wen-Jun Li. Biotechnol Lett 2015;37(4):857-62(IF2015=1.736)

 60. Complete mitochondrial genome of the Indian peafowl (Pavo cristatus), with phylogenetic analysis in phasianidae. Tai-Cheng Zhou, Tao Sha, David M. Irwin & Ya-Ping Zhang.Mitochon DNA2014;26(6):912-913  (IF2015=1.701)

 61. Genotype-phenotype correlations in severe acne in a Han Chinese population. Yang JK, Wu WJ, He L, Zhang YP. Dermatology 2014;229:210–214  (IF2015=1.685)

 62. Leaf nitrogen and phosphorus stoichiometry of plant communities in geochemically phosphorus-enriched.Kai Yan, Changqun Duan, Denggao Fu, Jie Li, Michelle HG. Wong, Ling Qian, Yunxia Tian.Environ Earth Sci2015; 74:3867–3876.  (IF2015=1.572)

 63. The gap in research on polyploidization between plants and vertebrates: model systems and strategic challenges. Jing Chai, Yuebo Su, Feng Huang,Shaojun Liu, Min Tao, Robert W. Murphy, Jing Luo. Sci Bull 2015; 60(17):1471–1478 (IF2015=1.579)

 64. Synergism between urea and urease-positive bacteria in controlling root-knot nematodes. Fu Wen, Zhixiao Zhang, Yueqiu He, Zhen Chen, Ma Li, Minghe Mo.Eur J Plant Pathol2015;141:179–191  (IF2015=1.49)

 65. Protecting grapevines from rainfall in rainy conditions reduces disease severity and enhances profitability. Fei Du,Weiping Deng,Min Yang,Haining Wang,Mao Ruzhi,Jianhui Shao,Jinxiang Fan,Yunde Chen,Yang Fu,Chengyun Li,Youyong Zhu,Shusheng Zhu. Crop Protect 2015; 67: 261-268  (IF2015=1.493)

 66. Recovery limitation of endangered Ottelia acuminata by allelopathic interaction with cyanobacteria. Runbing Xu, Feng Wu, Sabine Hilt, Cheng Wu, Xiaolong Wang, Xuexiu Chang. Aqua Ecol,2015; 49:333–342  (IF2015=1.456)

 67. Investigation of methanogenic community structures in rural biogas digesters from different climatic. Minghua Dong, Yan Wu, Qiumin Li, Guangliang Tian, Bin Yang, Yingjuan Li, Lijuan Zhang, Yongxia Wang, Wei Xiao, Fang Yin, Xingling Zhao, Wudi Zhang , Xiaolong Cui. Curr Microbiol 2015;70(5):679-84  (IF2015=1.359)

 68. Orbilia laevimarginata sp. nov. and its asexual morph. Ying Zhang, Xiaoxia He, Hans-Otto Baral, Min Qiao, Michael Weiβ, Bin Liu, Ke-Qin Zhang, Zefen Yu.Phytotaxa 2015; 203(3): 245–253  (IF2015=1.318)

 69. Effects of Tricyclazole on Cadmium Tolerance and Accumulation Characteristics of a Dark Septate Endophyte (DSE), Exophiala pisciphila. Fangdong Zhan, Yongmei He, Yiyan Yang, Yuan Li, Tao Li, Zhiwei Zhao.Bull Environ Contam Toxicol2015; DOI 10.1007/s00128-015-1676-4  (IF2015=1.255)

 70. Antimicrobial metabolites from a novel halophilic actinomycete Nocardiopsis terrae YIM 90022. Shouzheng Tian, Yabin Yang, Kai Liu, Zijun Xiong, Lihua Xua & Lixing Zhao.Nat Prod Res 2014;28(5):344-6  (IF2015=1.225)

 71. The antifungal metabolites obtained from the rhizospheric Aspergillus sp. YIM PH30001 against pathog. Kai Liu, Youkun Zheng, Cuiping Miao, Zijun Xiong, Lihua Xu, Huilin Guan, Yabin Yang & Lixing Zhao.Nat Prod Res 2014;28(24):2334-7  (IF2015=1.225)

 72. Effects of operation parameters on nutrient removal from wastewater and high-protein biomass product.Zhao Y, Fang Y, Jin Y, Huang J, Bao S, He Z & Zhao H. Water Sci Technol2014;70(7): 1195-1204  (IF2015=1.212)

 73. Electrophysiological and oviposition responses of Asian corn borer, Ostrinia furnacalis (Lepidoptera: Crambidae), to compounds rinsed from the surfaces of sugarcane and maize leaves. Xing-Chuan JIANG, Wen-Xia DONG, Bin CHEN, Chun XIAO, Fu-Rong GUI, nai-Sheng YAN, Lei QIAN and Zheng-Yue LI. Eur J Entomol 2015; 112(2): 295-301  (IF2015=1.076)

 74. Construction of overexpression vectors of Magnaporthe oryzae genes BAS1 and BAS4 fusion to mCherry and screening of overexpression strains. Liang ML, Yan JL, Yang YQ, Liu L, Li CY, and Yang J.Genet Mol Res 2015; 14(2): 7068-7078  (IF2015=0.85)

 75. Construction and expression of prokaryotic expression vector fused with genes of Magnaporthe oryzae effector proteins and mCherry. YQ Yang,H Wang,ML Liang,JL Yan,L Liu,Chengyun Li.Genet Mol Res 2015; 14(3): 10827-10836  (IF2015=0.85)

 76. Evaluating the association between CACNA1C rs1006737 and schizophrenia risk: a meta-analysis. Hongyan Jiang, Fei Qiao, Zongfang Li, Yaping Zhang, Yuqi Cheng, Xiufeng Xu and Li Yu. Asia-Pacific Psychiatry 2015; 7(3):260-7  (IF2015=0.63)

 77. Secondary Metabolites of an Endophytic Fungus Phomopsis sp. Rong Huang, Kai-Xia Ma, Xiao-Song Xie, Tang Wang, Shao-Hua Wu. Chem Nat Comp2015; 51(2):392-394  (IF2015=0.5)

  参与合作论文13

 78. The draft genome of the grass carp (Ctenopharyngodon idellus) provides insights into its evolution and vegetarian adaptation. Yaping Wang,Ying Lu,Yong Zhang,Zemin Ning,Yan Li,Qiang Zhao,Hengyun Lu,Rong Huang,Xiaoqin Xia,Qi Feng,Xufang Liang,Kunyan Liu,Lei Zhang,Tingting Lu,Tao Huang, Danlin Fan,Qijun Weng, Chuanrang Zhu,Yiqi Lu,Wenjun Li,Ziruo Wen,Congcong Zhou, Qilin Tian,Xiaojun Kang,Mijuan Shi et al. Nat Genet, 2015; 47(6): 625-31  (IF2015=29.352)

 79. Whole-genome sequence of the Tibetan frog Nanorana parkeri and the comparative evolution of tetrapod genomes .Yan-Bo Suna, Zi-Jun Xiong, Xue-Yan Xiang, Shi-Ping Li, Wei-Wei Zhou, Xiao-Long Tu, Li Zhong, Lu Wang, Dong-Dong Wu, Bao-Lin Zhang, Chun-Ling Zhu, Min-Min Yang, Hong-Man Chen, Fang Li,d, Long Zhou,d, Shao-Hong Feng, Chao Huangb, Guo-Jie Zhang, David Irwina, David M. Hillis, Robert W. Murphy, Huan-Ming Yang, Jing Chea,, Jun Wang, and Ya-Ping Zhang.PNAS 2015;112(11):E1257–E1262  (IF2015=9.674)

 80. Genomic analyses reveal potential independent adapation to high altitude in Tibetan chicken. Ming-Shan Wang, Yan Li, Min-Sheng Peng, Li Zhong, Zong-Ji Wang, Qi-Ye Li, Xiao-Long Tu, Yang Dong, Chun-Ling Zhu, Lu Wang, Min-Min Yang, Shi-Fang Wu, Yong-Wang Miao, Jian-Ping Liu, David M Irwin, Wen Wang, Dong-Dong Wu and Ya-Ping Zhang.Mol Biol Evol 2015; 32(7): 1880-9  (IF2015=9.105)

 81. Comparative genomics identifies the Magnaporthe oryzae avirulence effector AvrPi9 that triggers Pi9-mediated blast resistance in rice. Jun Wu,Yanjun Kou,Jiandong Bao,Ya Li,Mingzhi Tang,Xiaoli Zhu,Ariane Ponaya,Gui Xiao,Jinbin Li,Chenyun Li,Min-Young Song,Christian Joseph R. Cumagun,Qiyun Deng,Guodong Lu,Jong-Seong Jeon,Naweed I. Naqvi,Bo Zhou. New Phytol 2015; 206(4): 1463-1475  (IF2015=7.672)

 82. Functional operons in secondary metabolic gene clusters in Glarea lozoyensis (Fungi, Ascomycota, Leotiomycetes). Qun Yue, Li Chen, Yan Li, Gerald F. Bills, Xinyu Zhang, Meichun Xiang, Shaojie Li, Yongsheng Che, Chengshu Wang, Xuemei Niu, Zhiqiang An, Xingzhong Liu. mBio, 2015; 6(3):e00703-15. doi:10.1128/mBio.00703-15.  (IF2015=6.8)

 83. Integrative analyses of RNA editing, alternative splicing, and expression of young genes in human brain transcriptome by deep RNA sequencing. Dong-Dong Wu, Ling-Qun Ye, Yan Li, Yan-Bo Sun, Yi Shao, Chunyan Chen, Zhu Zhu, Li Zhong, Lu Wang, David M. Irwin, Yong E. Zhang and Ya-Ping Zhang.J Mol Cell Biol 2015; 7(4): 314-25  (IF2015=6.771)

 84. Species turnover (β diversity) in ectomycorrhizal fungi linked to NH4+ uptake capacity.JM Kranabetter,BJ Hawkins,MD Jones,S Robbins,T Dyer,T Li.Mol Ecol 2015; doi: 10.1111/mec.13435  (IF2015=6.494)

 85. DNA methylation signatures of long intergenic noncoding RNAs in porcine adipose and muscle tissues. Zhong-Yin Zhou, Aimin Li, Li-Gang Wang, David M Irwin, Yan-Hu Liu, Dan Xu, Xu-Man Han, Lu Wang, Shi-Fang Wu, Li-Xian Wang, Hai-Bing Xie, and Ya-Ping Zhang.Sci Rep 2015; 5:15435 (IF2015=5.578)

 86. Eukaryote-like Ser/Thr protein kinase PrkA modulates sporulation via regulating the transcriptional factor σK in Bacillus subtilis.Jinyuan Yan, Wei Zou, Juan Fang, Xiaowei Huang, Feng Gao, Zeying He, Keqin Zhang, and Ninghui Zhao. Front Microbiol2015; 6: 382. doi: 10.3389/fmicb.2015.00382  (IF2015=3.989)

 87. Common eQTL variants associated with IRF3 expression conferring risk of schizophrenia.Li X, Zhang W, Lencz T, Darvasi A, Alkelai A, Lerer B, Jiang HY, Zhang DF, Yu L, Xu XF, Li M, Yao YG. J Psychiatr Res2015; 64: 67-73  (IF2015=3.957)

 88. Priming maize resistance by its neighors; activating 1,4-benzoxazine-3-ones synthesis and defense gene expression to alleviate leaf disease. Xupo Ding, Min Yang, Huichuan Huang, Youcong Chuan, Xiahong He, Chengyun Li, Youyong Zhu, and Shusheng Zhu.Front Plant Sci2015;DOI:103389/fpts.2015.00830  (IF2015=3.948)

 89. Genus Eremochares Gribodo (Hymenoptera: Sphecidae) in China with description of a new species. YanC-j, Li Q, Ma L. Entomol Fennica 2015; 26: 8-14 (IF2015=0.377)

 90. Supplementary description of a female and twonewly-recorded species in the subfamily Oedemerinae(Coleoptera: Oedemeridae) from China. Ying TIAN, Guodong REN, Qiang LI. Entomotaxonomia (IF2015=0.143)

   

  中文期刊论文(132篇略)